Algemene voorwaarden voor de levering van de planten

van de besloten vennootschap Van den Broek Plant B.V., hierna te noemen de gebruiker

Toepasselijkheid

Artikel 1

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten voor het leveren van (pot)planten uitgebracht.
 2. 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 3. 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. 4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Offertes

Artikel 2

 1. 1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren.

Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

 

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 3

 1. 1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, andere belastingen en heffingen, de kosten verband houdende met levering van de planten, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, voor het keuren van de planten, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden.
 2. 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
 3. 3. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De gebruiker ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%), op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
 4. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

Levering en risico

Artikel 4

 1. De levering geschiedt af kwekerij van gebruiker, tenzij een andere plaats wordt overeengekomen, en op het tijdstip dat in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is.

Indien geen tijdstip van levering vermeld is, vindt levering plaats binnen een redelijke, door gebruiker te bepalen, termijn na het sluiten van de overeenkomst.

 1. De levering geschiedt af kwekerij van gebruiker op het moment van de feitelijke aanbieding, maar in ieder geval onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop aangevangen wordt de planten in een door of namens de wederpartij dan wel door de gebruiker ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
 2. De wijze van vervoer van het geleverde wordt door de gebruiker bepaald, tenzij de wederpartij tijdig zijn wensen voor het vervoer aan gebruiker kenbaar maakt. Vervoer van het geleverde geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zorg te dragen voor een adequate transportverzekering. De kosten voor de betreffende verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren planten in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
 4. Indien de levering van de planten, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft de gebruiker het recht gelijkwaardige planten te leveren. De wederpartij heeft het recht de levering van gelijkwaardige planten te weigeren. De gebruiker ontbindt alsdan op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
 5. Indien de wederpartij de planten niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de planten vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste dertig procent (30%) van de voor de levering overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
 1. Indien de planten binnen zeven dagen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren planten te verkopen. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste dertig procent (30%) van de voor de levering overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
 1. Het risico van (kwaliteits)verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren planten komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
 2. Indien de gebruiker op verzoek van de wederpartij de planten bewaart in een koelcel tot het moment van levering, komt het risico van (kwaliteits)verlies, beschadiging, dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren planten voor rekening van de wederpartij. De kosten voor het bewaren van de planten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
 3. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 4. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige levering.

 

Emballage

Artikel 5

 1. De gebruiker heeft het recht om eenmalig te gebruiken emballage tegen kostprijs in rekening te brengen.
 2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalig te gebruiken emballage, blijven eigendom van gebruiker en dienen door de wederpartij schoon en in goede staat aan gebruiker te worden geretourneerd. Indien is overeengekomen dat gebruiker de verpakkingen en emballage bij de wederpartij zal ophalen, dient de wederpartij de verpakkingen en emballage als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden en op te slaan.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan de verpakkingen en emballage voor eigen gebruik aan te wenden dan wel aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Gebruiker heeft het recht statiegeld voor de verpakkingen en emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:
  a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren planten;
  b. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
 2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde planten is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker, indien deze zulks wenselijk acht, op het moment dat hij de eigendom van het geleverde verschaft, zich een bezitloos pandrecht voor, strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij.

De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde
planten waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

 1. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
 2. Indien de door gebruiker geleverde planten na planting door natrekking een (bestand)deel worden van een onroerende zaak, is de wederpartij op eerste schriftelijk verzoek van de gebruiker verplicht mee te werken aan het vestigen van een recht van opstal op de onroerende zaak waarop de planten zijn geplant ten behoeve van de gebruiker.
 3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden.
 4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
 5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen, mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.
 6. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 7. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde, indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Kwaliteit
Artikel 7

De geleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten en schadelijke insecten en voldoen aan de met de wederpartij overeengekomen kwaliteitseisen. Zijn tussen gebruiker en de wederpartij geen kwaliteitseisen overeengekomen, worden de planten conform de in het Nederlands maatschappelijk verkeer voor dergelijke planten gebruikelijke kwaliteitsnormen geleverd.

Reclame
Artikel 8

 1. De wederpartij heeft het recht de planten te (doen) inspecteren op het moment van de feitelijke aflevering. Reclames behoren uiterlijk twee dagen na ontvangst van het geleverde, dan wel binnen twee dagen na ontdekking van het gebrek, indien de wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan gebruiker kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer en een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 2. De planten waarover wordt gereclameerd dienen voor inspectie door gebruiker beschikbaar te zijn. Indien de reclame door gebruiker juist wordt bevonden, heeft de gebruiker het recht de verkochte planten te vervangen dan wel het recht over te gaan tot restitutie van (een deel van) voor het geleverde ontvangen betaling.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel en bedrijfsschade voor de wederpartij.
 4. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
 2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

Kwekers- en octrooirecht

Artikel 10

 1. Onverminderd het bepaalde in de Zaaizaad- en plantgoedwet en de octrooiwetgeving geldt ten aanzien van de kwekersrechtelijke of contractuele bescherming van rassen het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, voorzover in een schriftelijke licentieovereenkomst geen andere voorziening is getroffen.
 2. De planten van rassen, die door kwekersrecht, octrooiwetgeving dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mogen niet voor vermeerdering worden gebruikt.
 3. De wederpartij mag de door de gebruiker geleverde planten uitsluitend verkopen onder de desbetreffende (ras)naam en eventuele merknaam, tenzij de normale afzetmethoden dit in een bepaald geval onmogelijk maakt.
 4. Indien de wederpartij constateert dat zich in het geleverde ras een mutant vindt, is hij verplicht daarvan aan de gebruiker onmiddellijk bij aangetekende brief met handtekening retour mededeling te doen.
 5. De wederpartij zal aan de gebruiker zo spoedig mogelijk na het vinden van de mutant, om niet, planten daarvan voor beproevingsdoeleinden ter beschikking stellen. Indien de wederpartij de mutant in stand houdt, is de wederpartij gedurende twee jaar nadat de aanwezigheid van de mutant aan de gebruiker is meegedeeld verplicht aan gebruiker planten van de mutant ter beschikking te stellen, indien en voor zover de gebruiker de wederpartij daarom verzoekt.
 6. Indien de wederpartij zelfstandig tot exploitatie van de mutant als zelfstandig ras wenst over te gaan, dient de wederpartij de gebruiker prioriteit te verlenen om aan de exploitatie (te weten het bedrijfsmatig vermeerderen en verhandelen van planten) van het ras deel te nemen.
 7. Indien de wederpartij de mutant als zelfstandig ras wenst te verkopen, heeft de gebruiker een voorkeursrecht met betrekking tot de rechten op de mutant, welke hem tegen redelijke voorwaarden dienen te worden aangeboden.
 8. De wederpartij zal aan de gebruiker te allen tijde desgevraagd toegang verschaffen tot het gedeelte van haar bedrijf waar zich de geleverde planten bevinden, onder meer teneinde het gebruik daarvan te kunnen controleren en mede adviezen over de teelt te kunnen geven en sports of mutaties te kunnen ontdekken.
 9. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor al zijn schade ten gevolge van schending van kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten en/of kettingbedingen door de gebruiker in het kader van handelingen die ter uitvoering van de opdracht zijn geschied.
 10. De wederpartij is verplicht alle medewerking te verschaffen die door de gebruiker wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, in geval de gebruiker in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten.

Overmacht

Artikel 11

 1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend worden onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, waaronder onder andere begrepen brand, waterschade, het geheel of gedeeltelijk mislukken van de opkweek van de planten door bijzondere weersomstandigheden en/of (besmettelijke) ziekten, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker zaken of diensten betrekt.
 3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoen, doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

 

Betaling

Artikel 12

 1. Alle betalingen dienen, tenzij partijen anders overeenkomen en behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
 2. De gebruiker heeft het recht te verlangen dat het geleverde contant wordt betaald bij de feitelijke aflevering.
 3. Indien de wederpartij niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
 4. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, zulks met een minimum van € 300,–.
  De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 1. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 3. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.
 4. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker.
 5. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen.

 

Slotbepalingen

Artikel 13

 1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
 3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht te worden door de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch in Nederland.